GEORGIA 1996-97 Team Lists Home
  Cze Rus Por Pol Tot  
  Iurini B B B B 4  
  Jimsheladze W C ~ ~ 2  
  Buguianishvili W ~ ~ W 2  
  Machitidze r FH FH W 4  
  Besselia ~ W W ~ 2  
  Kavtarashvili ~ W W ~ 2  
  Buguiar ~ r ~ ~ 1  
  Chikvinidze C r  C ~ 3  
  Alania C C r C 4  
  Dzotsenidze ~ ~ C C 2  
  Andguladze ~ ~ ~ r 1  
  Tefnadze FH ~ ~ ~ 1  
  Modebadze SH SH SH FH 4  
  Janelidze ~ ~ r ~ 1  
  Khutsishvili ~ ~ ~ SH 1  
  Chkhenkeli ~ ~ ~ r 1  
  Jafarashvili N8 ~ r ~ 2  
  Labadze F F F F 4  
  Oboladze F H H N8 4  
  Mtchedlishvili L ~ ~ ~ 1  
  Lejava L F F ~ 3  
  Chikava P ~ ~ r 2  
  Pirtskhalava P t r H 4  
  Mtiulishvili H P P P 4  
  Tsabadze r P ~ ~ 2  
  Guiunashvili ~ N8 r ~ 2  
  Nadiradze ~ L L ~ 2  
  Rafava ~ L L ~ 2  
  Kobakhidze ~ r N8 ~ 2  
  Partsikanashvili ~ r ~ L 2  
  Rekhviashvili ~ ~ P r 2  
  Matchutadze ~ ~ r P 2  
  Urushadze ~ ~ ~ F 1  
  Katsadze ~ ~ ~ L 1  
  Mgueladze ~ ~ ~ r 1  
  Vartaniani ~ ~ ~ r 1