KAZAKHSTAN 2013 Point Scorers Updated 23.12.2013 Home
  Kazakhstan 2013  Kazakhstan All Tests  
POINT SCORERS T   C   PG   DG   TL   T   C   PG   DG   GTL  
Maxim Lifontov  ~ 3 8 ~ 30 ~ ~ ~ ~ 0  
Daulet Akymbekov 3 ~ ~ ~ 15 ~ ~ ~ ~ 0  
Alexandr Zaharov 2 ~ ~ ~ 10 ~ ~ ~ ~ 0  
Viktor Zolotukhin  1 ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ ~ 0  
Alexandr Zolotukhin  1 ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ ~ 0  
Serik Zhanseitov  1 ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ ~ 0  
Dastan Suleimenov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Pavel Stikhin ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Ildar Abdrazakov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Oleg Guselnikov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Akhmetzhan Baratov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Maxim Pristinskiy  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexandr Kireev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Grigoriy Ivanchenko ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Anton Makarenko ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Vladimir Chernikh  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Azat Abbasov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Pavel Sarychev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Medvedkin  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexandr Polyakov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Nikolay Belkin  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Menshikov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Vladimir Baranov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Vadim Zuyev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0