RUSSIA 2006-07 Point Scorers   Updated 22.03.2013 Home  
  Russia 2006-07 Russia All Tests  
POINT SCORERS T   C   PG   DG   TL   T   C   PG   DG   GTL  
Viktor Motorin  ~ 13 8 ~ 50 2 13 8 ~ 60  
Yuriy Kushanrev  1 4 9 ~ 40 2 8 12 ~ 60  
Galinovskiy   5 ~ ~ ~ 25 5 ~ ~ ~ 25  
Andrey Kuzin  4 ~ ~ ~ 20 13 ~ ~ ~ 65  
Alexandr Khrokin  3 ~ ~ ~ 15 5 ~ ~ ~ 25  
Alexandr Gvozdovsky 3 ~ ~ ~ 15 4 ~ ~ ~ 20  
Igor Galinovskiy  3 ~ ~ ~ 15 3 ~ ~ ~ 15  
Valeriy Ignatiev  2 2 ~ ~ 14 3 2 ~ ~ 19  
Vyacheslav Grachev  2 ~ ~ ~ 10 13 ~ ~ ~ 65  
Bystryakov  ~ 1 2 ~ 8 ~ 1 2 ~ 8  
Andrey Garbuzov  1 ~ ~ ~ 5 3 ~ ~ ~ 15  
Alexandr Shakirov  1 ~ ~ ~ 5 3 ~ ~ ~ 15  
Roman Romak  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Oleg Kobzev  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Dmitry Polovikh  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Dmitriy Soldatov   1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Victor Gresev  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Kiril Kulemin  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Sergey Sugrobov  ~ 1 1 ~ 5 ~ 1 1 ~ 5  
Konstantin Rachkov  ~ ~ ~ ~ 7 10 22 ~ 131  
Sergey Sergeev snr ~ ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ 30  
Valeriy Fedchenko  ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 20  
Sergey Trishin  ~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ 15  
Ivan Prishepenko  ~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ 15  
Alexey Sarychev   ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Oleg Shukaylov  ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Vladislav Korshunov  ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Alexey Korobeynikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexander Yanyushkin  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Ivan Naumenko 02-03 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Oleg  Zhukov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Dmitriy Zubarev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Nikolai Timosyuk  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Igor Kluchnikov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Mikhail Babaev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Vladimir Ostroushko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Belousov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Igor Kurašov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Temnov 04-05 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Kirill Kushnarev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Artem Fatakhov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexey Rechnev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Igretsov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Vladimir Marchenko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Oleg Azarenko ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Popov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Victor Zdanovich  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexey Panasenko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Novoselov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Viktor Kobzev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Maxim Kyselov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Nikita Medkov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Yevgeny Matveyev   ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Ivan Povyesma  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Home