RUSSIA 2007-08 Point Scorers Home
  Russia 2007-08 Russia All Tests  
POINT SCORERS T   C   PG   DG   TL   T   C   PG   DG   GTL  
Yuriy Kushanrev  1 6 14 ~ 59 3 14 26 ~ 119  
Victor Motorin  ~ 5 7 ~ 31 2 18 15 ~ 91  
Aleksander Yanyushkin  ~ 1 8 ~ 28 1 1 7 ~ 28  
Alexandr Gvozdovsky  4 ~ ~ ~ 20 8 ~ ~ ~ 40  
Andrey Kuzin  3 ~ ~ ~ 15 16 ~ ~ ~ 80  
Alexandr Khrokin  2 ~ ~ ~ 10 7 ~ ~ ~ 35  
Galinovskiy  2 ~ ~ ~ 10 5 ~ ~ ~ 25  
Marchenko  2 ~ ~ ~ 10 2 ~ ~ ~ 10  
Ivan Prishchepenko  1 ~ ~ ~ 5 4 ~ ~ ~ 20  
Serge Trishin  1 ~ ~ ~ 5 4 ~ ~ ~ 20  
Garbuzov  1 ~ ~ ~ 5 4 ~ ~ ~ 20  
Kobzev  1 ~ ~ ~ 5 2 ~ ~ ~ 10  
Matveev  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Botvinikov  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Alexsey Travkin 04-05 1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Volkov 1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Andrey Ostrikov  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Vyacheslav Grachev  ~ ~ ~ ~ 13 ~ ~ ~ 65  
Fedchenko  ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 20  
Valery Ignatev  ~ ~ ~ ~ 3 2 ~ ~ 19  
Shakirov  ~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ 15  
Voytov 05-06 ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Vladislav Korshunov  ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Igor Klyuchnikov  ~ ~ ~ ~ 1 2 ~ ~ 9  
Oleg Kobzev  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Sergey Kuzmenko 02-03    ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Aleksey Korobeinikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Gresev  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Kulemin  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Babaev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Aleksey Chernyshev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Belousov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Timerbulatov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Dmitriy Zubarev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Shishkov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Sorokin 95-96 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Artem Fatakhov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Lugin 04-05 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Bazhenov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Victor Kobzev ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Kirill Kushnarev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Vladimir Ostroushko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Panasenko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Novoselov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Povyesma  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Ostroushko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Khorostyanoy ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Gasanov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexey Andreev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Home