RUSSIA 2008-09 Point Scorers Home  
  Russia 2008-09 Russia All Tests  
POINT SCORERS T   C   PG   DG   TL   T   C   PG   DG   GTL  
Yuriy Kushanrev  1 9 11 ~ 56 4 23 37 ~ 175  
Alexander Gvozdovskiy  5 ~ ~ ~ 25 13 ~ ~ ~ 65  
Alexander Yanushkin  2 3 1 ~ 19 3 4 8 ~ 47  
Victor Motorin  ~ 5 2 ~ 16 2 23 17 ~ 107  
Evgeny Matveev  2 ~ ~ ~ 10 3 ~ ~ ~ 15  
Vladislav Korshunov  2 ~ ~ ~ 10 4 ~ ~ ~ 20  
Andrey Kuzin  2 ~ ~ ~ 10 18 ~ ~ ~ 90  
Igor Klyuchnikov  1 ~ 1 ~ 8 2 2 1 ~ 17  
Victor Gresev  1 ~ ~ ~ 5 2 ~ ~ ~ 10  
Sergey Trishin  1 ~ ~ ~ 5 5 ~ ~ ~ 25  
Alexey Panasenko  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Mikhail Babaev  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Sergey Bazhenov  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Vladimir Ostroushko  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Andrey Lugin  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Alexander Khrokin  ~ ~ ~ ~ 7 ~ ~ ~ 35  
Igor Galinovskiy  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Ivan Prishchepenko  ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 20  
Alexander Shakirov  ~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ 15  
Alexander Voytov  ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Victor Kobzev  ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Oleg Shukaylov 06-07 ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Vladimir Marchenko  ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Alexey Volkov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexey Travkin  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Kirill Kulemin  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Andrey Ostrikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexander Makovetskiy  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Gavryushin  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Yanyushkin  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Nikita Medkov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Igretsov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Vladimir Botvinikov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexander Zhuralev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Dmitry Gerasimov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Artem Fatakhov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Kirill Kushnarev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Karlo Maglakelidze ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Georgiy Minadze  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Evgeny Pronenko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Vasily Artemyev  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Home