RUSSIA 2011-12 Point Scorers Updated 21.03.2013 Home
  Russia 2011-12  Russia All Tests  
POINT SCORERS T   C   PG   DG   TL   T   C   PG   DG   GTL  
Yuriy Kushanrev  ~ 7 6 ~ 32 6 45 77 ~ 351  
Anton Ryabov  ~ 4 4 ~ 20 ~ 4 4 ~ 20  
Vladimir Ostroushko  3 ~ ~ ~ 15 10 ~ ~ ~ 50  
Sergey Sugrobov 06-07 ~ 3 3 ~ 15 ~ 4 4 ~ 20  
Vasily Artemyev  2 ~ ~ ~ 10 12 ~ ~ ~ 60  
Denis Simplikevich 2 ~ ~ ~ 10 4 ~ ~ ~ 20  
Mikhail Babaev  2 ~ ~ ~ 10 3 ~ ~ ~ 15  
Denis Antonov  2 ~ ~ ~ 10 2 ~ ~ ~ 10  
Andrey Otrokov  2 ~ ~ ~ 10 2 ~ ~ ~ 10  
Evgeny Titov 1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Innokenty Zykov  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Ivan Kotov  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Stanislav Sel'sky  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Alexander Yanyushkin  ~ ~ ~ ~ 7 7 15 ~ 94  
Igor Klyuchnikov  ~ ~ ~ ~ 5 6 4 ~ 49  
Victor Gresev  ~ ~ ~ ~ 7 ~ ~ ~ 35  
Sergey Trishin  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Andrey Garbuzov  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Evgeny Matveev  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Vladislav Korshunov  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Alexander Shakirov  ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 20  
Alexey Makovetsky  ~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ 15  
Alexander Voytov  ~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ 15  
Artem Fatakhov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Vladimir Botvinnikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Kirill Kulemin 09/10 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexey Volkov 08/09 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Vladimir Boltenkov ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Dmitry Gerasimov  09/10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Temnov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Valeriy Tsnobiladze ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Grigory Tsnobiladze  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Nikita Medkov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Paul Kvernadze  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Igretsov 06/07 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
German Godyluk  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Anton Sinitsyn  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Nazir Gasanov 07/08 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Pavel Butenko ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Kirill Kopeshkin  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Maxim Sturza ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Popov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Adam Byrne ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Evgeny Pronenko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexey Scherban ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Home